fb

Spotkanie z Aleksandrą Barańską

Spotkanie z Aleksandrą Barańską  w sali wykładowej “Nieznanego Świata”

(Warszawa ul. Kredytowa 2   w dn. 31.05.2017  godz.17:30)

ŻYWIE­NIE: PRZY­JA­CIEL CZY WRÓG

 Alek­san­dra Barańska – diete­tyk, właś­ci­cielka warsza­wskiej Kliniki Medy­cyny Nat­u­ral­nej L’ALBA

AB 12.2015

Alek­san­dra Barańska żyła sztuką i miłoś­cią do muzyki. Jako słynna śpiewaczka oper­owa wys­tępowała w wielu kra­jach. Podróże kon­cer­towe po całym świecie wyma­gały od niej dobrej kondy­cji. Dlat­ego zain­tere­sowała się kwestią regen­er­acji orga­nizmu meto­dami nat­u­ral­nymi i uczest­niczyła w poważnych, poświę­conych temu konferencjach.

Groźny wypadek samo­chodowy, w którym cudem uniknęła śmierci, zniszczył jej kari­erę. Powrót do zdrowia zawdz­ięcza znakomi­tym chirur­gom oraz przyspiesza­c­zom zdrowienia, takim jak lampa Biospec­trum i mat­erac mag­ne­ty­czny, dzięki czemu uwierzyła w ich ratu­jące życie właściwości.

Sto­su­jąc urządzenia medy­cyny infor­ma­cyjnej zaczęła poma­gać również innym. W 2001 roku stworzyła zaj­mu­jące się tym Cen­trum ART CON­SULT­ING, a w 2006 roku Klinikę Medy­cyny Nat­u­ral­nej pod nazwą L’ALBA VITA (z wł. Jutrzenka życia). Zgro­madz­iła wokół siebie takich jak ona entuz­jastów, lekarzy i ter­apeutów oraz współpra­cown­ików mają­cych podobne przeko­nanie, że tymi meto­dami można skutecznie wspomóc każdą ter­apię, a także usunąć przy­czyny chorób przewlekłych. Następ­nie rozsz­erzyła swoją wiedzę dzięki stu­diom na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Akademii Medy­cznej w Lublinie, jak również pody­plo­mowym w Insty­tu­cie Żywności i Żywienia w Warsza­wie. Dziś dzieli się swoim doświad­cze­niem z innymi.

Zaprasza Redakcja Nieznanego ŚWIATA.

Reportaże zdjęciowe z wszystkich naszych imprez jak zawsze na Akcje bezpłatne L’ALBA VITY

 

higiena_w_liczbachNOWOŚĆ

Od 1.01.2016 wprowadziliśmy na naszym portalu dział HIGIENA, przedstawiający najnowsze osiągnięcia biomedycyny zarówno w zdrowotnej higienie organizmu jak i ekologii w pieleszach domowych. Nie trzeba korzystać z syntetycznych chemicznych detergentów, które niszczą środowisko ale polecamy całkowicie naturalne środki zarówno do pielęgnacji ciała jak i naturalne środki do czyszczenia, zmywania, prania itp.

 

Żyj bez bólu

Od 2.01.2015 r. lekarze naszej Kliniki prowadzą po cenach promocyjnych (pierwsza wizyta gratisowa)

Gabinet Niekonwencjonalnej Formy Eliminacji Bólu

Wizyty po wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie (dzwoniąc pod numer 22 622 00 09) lub mailowo (e-mail: lecznica@lalbavita.pl)