fb

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „POTRAWA URODY” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest L’ALBA VITA ALEKSANDRA BARAŃSKA, ul. Racławicka 146 lok. U7, 02-117 Warszawa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym firmy L’ALBA VITA ( https://www.facebook.com/KlinikaLalbaVita) w dniach 24 lutego – 3 marca 2014 roku (do godziny 11.00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy L’ALBA VITA na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy L’ALBA VITA i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem L’ALBA VITA;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika L’ALBA VITA.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

– Program dietetyczny (odchudzający) na 2 tygodnie

– Olej z czarnuszki egipskiej, 250 ml, producent: firma NATKO

– Olej arganowy, 250 ml, producent: firma NATKO

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 24 lutego – 3 marca 2014 r. zamieści komentarz do postu z pomysłem na „potrawę urody”na profilu Facebook-owym firmy L’ALBA VITA i zdobędzie największą liczbę lajków.

Nagrodę otrzyma autor komentarza z największą ilością lajków.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na facebooku w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość elektroniczną od firmy L’ALBA VITA poprzez profil Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
8. Za przekazanie nagrody odpowiedzialna jest firma L’ALBA VITA.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz danych niezbędnych do przekazania nagrody (adres, numer telefonu, adres e-mail) .

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.lalbavita.pl.