fb
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest L’ALBA VITA Aleksandra Barańska.
siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, NIP: 952-104-74-92,
REGON: 011924299, (zwanej dalej L’ALBA VITA)

Cele przetwarzania danych

W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez
Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do
działań związanych z zakresem działalności kliniki (świadczeniem usług,
przesyłania newslettera, marketingu własnych produktów lub usług, realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami
oraz zawarcia, realizacji i ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy).

Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

– umożliwienia Państwu korzystania z funkcji naszego serwisu, realizacji
zakupów, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy
regulującej zasady Naszej współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
– do komunikacji z Państwem w celach marketingowych i promocyjnych oraz
wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na
podstawie Państwa odrębnej zgody;
– tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes.

1. W każdej kwestii związanej z danymi osobowymi może się Pan/Pani skontaktować
na email e-mail: lecznica@lalbavita.pl. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i
przetwarzane w celu:
* Przesyłania newslettera, na który Pan/Pani się zapisała (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. (a) RODO),
* marketingu własnych produktów lub usług L’ALBA VITA na podstawie zgody (art 6
ust. 1 lit a) RODO albo na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – którym jest informowanie o naszej ofercie
handlowej,
* realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO),
* zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług,
* dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na L’ALBA VITA na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów
podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit c RODO,

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich
przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W zakresie, w
jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych,
będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem
takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez L’ALBA VITA. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym
przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotom
wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a)
Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i
aktualnej ofercie L’ALBA VITA, dostawcom systemów informatycznych i usług IT
L’ALBA VITA, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym
żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych
osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w
przypadku, gdy L’ALBA VITA będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o
zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści
marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów
wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie L’ALBA VITA przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania.
Profilowanie danych osobowych przez L’ALBA VITA polega na przetwarzaniu
Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich
do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy
osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą L’ALBA VITA.